Đã đăng vào 10-07-2018

vien eakmat

Giống cà phê vối TR12
Sinh trưởng: Cây sinh trưởng khỏe, phân cành ít, cành ngang hơi rủ.
Chiều cao cây: Trung bình